Thứ bất bình đẳng tồi tệ nhất là cố gắng làm những thứ không bình đẳng trở nên bình đẳng.

- Aristotle