Rất hiếm khi chúng ta thấy những người tự nguyện suy nghĩ một cách thấu đáo và triệt để. Gần như có một phong trào phổ quát tìm kiếm những câu trả lời dễ dàng và những giải pháp nửa vời. Không có gì làm một số người khổ sở hơn là phải suy nghĩ.

- Martin Luther King, Jr.