Đầu tiên, chúng đến tìm những người cộng sản, và tôi không lên tiếng - bởi vì tôi không phải là người cộng sản. Rồi chúng đến tìm những người công đoàn, và tôi không lên tiếng - bởi vì tôi không phải là người công đoàn. Rồi chúng đến tìm những người Do Thái, và tôi không lên tiếng - bởi vì tôi không phải là người Do Thái. Rồi chúng đến tìm tôi - và không còn ai để lên tiếng giúp tôi.

- Martin Niemöller