Bởi vì tự do không đơn giản chỉ là vứt bỏ xiềng xích của mỗi người, mà là sống theo cách làm tôn trọng và tăng lên sự tự do của những người khác.

- Nelson Mandela