Rất nhiều những gì diễn ra giữa con người với nhau là ở tầm vô thức; rất it được truyền tải công khai. Chúng ta nói chuyện và mỉm cười, ăn uống với nhau, thảo luận công việc và chính trị, ăn mừng ngày lễ, và trong tất cả thời gian đó những thứ khác diễn ra bên trong chúng ta nơi không ai có thể vào, và nơi chính chúng ta cũng không vào được với đầy đủ nhận thức.

- David Brahinsky