Phương pháp đúng đắn để có tri thức là thử nghiệm.

- William Blake