Sẵn sàng thôi chưa đủ; chúng ta phải hành động. Biết thôi chưa đủ; chúng ta phải áp dụng.

- Lý Tiểu Long