Thắp lên ngọn nến của bạn trước khi Đêm đến, hoặc là nó sẽ bắt bạn đi.

- Thành ngữ Hy Lạp