Nhiều người được gọi nhưng rất ít người đứng lên.

- Oliver Herford