Người thụ động chấp nhận sự tà ác cũng có liên quan như người góp phần thúc đẩy nó. Người chấp nhận sự tà ác mà không phản đối chống lại nó thực ra đang hợp tác với nó.

- Martin Luther King, Jr.