Không có ai bị nô lệ hóa đến vô phương cứu nổi hơn những kẻ tin tưởng một cách sai lầm rằng họ tự do.

- Johann Wolfgang von Goethe