Đến cuối cùng, bạn sẽ được đánh giá, không phải bằng những gì bạn đã bắt đầu, mà bằng những gì bạn đã hoàn thành.

- Donald Trump