Không người nào có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng tất cả mọi người có thể làm một thứ gì đó.

- Tác giả vô danh