Các người có thể xiềng xích ta, các người có thể tra tấn ta, các người thậm chí có thể hủy diệt cơ thể này, nhưng các người sẽ không bao giờ giam cầm được tâm trí của ta.

- Mahatma Gandhi