Trong nền dân chủ của thế giới bên kia, tất cả mọi người cuối cùng đều bình đẳng. Không có thứ bậc hay chức vụ hay đặc quyền trong chế độ cộng hòa bên dưới những nấm mồ.

- John James Ingalls