Phương Tây giành được quyền bá chủ thế giới không phải nhờ sự vượt trội về tri thức hay văn hóa hay tôn giáo của họ (những thứ mà chỉ một số ít thành viên của các nền văn minh khác nhập lòng) mà là nhờ khả năng vượt trội của họ trong việc áp dụng bạo lực có tổ chức. Người phương Tây thường quên mất thực tế này; những người không phải phương Tây không bao giờ quên.

- Samuel P. Huntington