Những ai không nhớ được lịch sử sẽ buộc phải lặp lại nó.

- George Santayana