...nếu người dân Mỹ có bao giờ biết sự thật về những gì dòng họ Bush chúng ta đã làm đối với đất nước này, chúng ta sẽ bị lôi ra đường và xé xác ra.

- George H.W. Bush - Phỏng vấn năm 1992