Trong cuộc chiến để dành tự do, sự thật là vũ khí duy nhất mà chúng ta có.

- Đạt Lai Lạt Ma thứ 14