Đừng cầu mong cuộc sống dễ dàng. Hãy cầu mong là con người mạnh mẽ hơn.

- John F. Kennedy