Mọi người đều vội vã đi đâu đó và hướng vào tương lai, bởi vì không ai muốn đối mặt với bản thể bên trong của chính họ.

- Michel de Montaigne