Tôi tin Gandhi là người duy nhất biết về dân chủ thực sự - không phải dân chủ như là quyền được đi mua bất cứ cái gì bạn muốn, mà dân chủ như là trách nhiệm đối với tất cả mọi người xung quanh bạn. Dân chủ bắt đầu với sự tự do khỏi cái đói, tự do khỏi sự thất nghiệp, tự do khỏi sự sợ hãi, và tự do khỏi sự thù hận. Đối với tôi, đó là những thứ tự do thực sự tạo nên nền tảng cho một xã hội tốt.

- Vandana Shiva