Bởi vì suy cho cùng, mọi sự cai trị không được sự đồng ý của người bị cai trị chính là định nghĩa của nô lệ.

- Jonathan Swift