Một mẩu sự thật là vàng trong khi cả đống những lời dối trá không là gì khác hơn một nắm cát.

- Laura Knight-Jadczyk