Những ai đi theo phần vĩ đại trong họ trở thành những con người vĩ đại, và những ai đi theo phần nhỏ mọn trong họ trở thành những con người nhỏ mọn.

- Mạnh Tử