Chúng ta phải học cách sống cùng nhau như những người anh em hoặc là chết cùng nhau như những thằng ngu.

- Martin Luther King, Jr.