Những ai có được đặc ân của sự hiểu biết có nghĩa vụ phải hành động.

- Albert Einstein