Không có điểm dừng cho học tập. Không phải bạn đọc một quyển sách, vượt qua một kỳ thi, và thế là xong chuyện học tập. Cả cuộc đời, từ thời khắc bạn sinh ra cho đến thời khắc bạn chết đi, là một quá trình học hỏi.

- Jiddu Krishnamurti