Nếu người dân để cho chính phủ quyết định các thực phẩm họ ăn và thuốc men họ uống, cơ thể họ chẳng bao lâu sẽ lâm vào tình trạng tồi tệ như là tinh thần của những người sống dưới chế độ độc tài.

- Thomas Jefferson