Người Mỹ từng gầm thét như những con sư tử khát vọng tự do. Bây giờ chúng ta chỉ kêu be be như những con cừu cầu xin sự an toàn.

- Norman Vincent Peale