Chúng tạo ra một hoang mạc và gọi đấy là hòa bình.

- Tacitus