Khi tôi nói lên sự thật, đó không phải là để thuyết phục những người không biết nó, mà là để bảo vệ những người đã biết.

- William Blake