Aristotle cho rằng bộ não tồn tại chỉ để làm mát máu và không tham gia vào quá trình suy nghĩ. Điều này chỉ đúng với một số người.

- Will Cuppy