Những gì chúng ta nghĩ, hoặc những gì chúng ta biết, hoặc những gì chúng ta tin, cuối cùng đều không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là những gì chúng ta làm.

- John Ruskin