Cảnh giác vĩnh viễn là cái giá của tự do.

- Wendell Phillips