Giới truyền thông là quyền lực lớn nhất trên Trái Đất này. Họ có khả năng biến người vô tội thành có tội và biến kẻ có tội thành vô tội, và đó là sức mạnh. Bởi vì họ kiểm soát tâm trí của quần chúng.

- Malcolm X