Bài phát biểu của Đại diện Hoa Kỳ Power là đặc biệt kỳ lạ đối với tôi. Bà ấy phát biểu như thể bà ấy chính là Mẹ Teresa vậy. Xin hãy nhớ bà đại diện cho đất nước nào. Xin hãy nhớ những gì đất nước bà đã làm.

- Vitaly Ivanovich Churkin