Lòng yêu nước: Thứ rác dễ cháy luôn có sẵn cho ngọn đuốc của bất cứ kẻ nào có tham vọng chiếu sáng tên tuổi của hắn.

- Ambrose Bierce